नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
सम्पर्क

*


नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

  त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ

 सम्पर्क: 977-1-5341165, 977-1-5342285, 977-1-5330433, 977-1-5364581

 फ्याक्स:

 इमेल: info@pension.gov.np