नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
मुक्तिनाथ न्यौपाने

  • मुक्तिनाथ न्यौपाने

मुक्तिनाथ न्यौपाने


मुक्तिनाथ न्यौपाने
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
सम्पर्क 9851310881
बहाल मिति २०७७ भाद्र १८