नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
दर्ता शाखा र सम्बन्धित शाखा (निजामती/प्रहरी/शिक्षक/नेपाली शेना)