नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
दिग्दर्शन (कार्यविधि तथा सम्बन्धित ऐन र नियमावलीहरु)