नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
बैंक आदेश जारी (नया)

कागजातहरु

सम्बन्धित किताबखाना / अभिलेखालयको पत्र र सम्बन्धित व्यक्तिको नि.भ. अधिकार पत्रसुल्क

शुल्क नलाग्नेप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

एक घण्टा भित्र