नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
हिसाब मिलन / तामेली / बैंक परिवर्तन आदिको बैंक भुक्तानी आदेश जारी (पुरानो अधिकार पत्र)

कागजातहरु

निबेदन / नि.भ. अधिकार पत्र / मंजुरिनामा / नाता प्रमाणित / मृत्यु दर्ता वा अन्य आवस्यक कागजातहरुसुल्क

रु १० को टिकट निबेदनमा टाँस गर्नेप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

२ घण्टा भित्र