नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
बैंकको स्टेटमेन्ट भिडान र व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र तेरिज तयारी

कागजातहरु

बैंकको भुक्तानी विवरण सुल्क

शुल्क नलाग्नेप्रक्रियाहरुलाग्ने समय

१ महिना भित्र