नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
बैंकको भुक्तानी सोधभर्ना

कागजातहरु

नि.भ. को व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र थपघट रकमको तेरीजसुल्क

शुल्क नलाग्ने प्रक्रियाहरुलाग्ने समय

१० दिन भित्र