नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
राष्ट्रका तर्फबाट गरिने पर्बपुजा र सामग्रीको ब्यबस्थापन

कागजातहरु

सम्बन्धित पुजारी वा तोकिएको व्यक्तिको निवेदन  र प्रचलनसुल्क

शुल्क नलाग्ने प्रक्रियाहरुलाग्ने समय

तोकिएको मिति