नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बैंक आदेश जारी (नया)

लाग्ने समय

एक घण्टा भित्र

सुल्क

शुल्क नलाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल

सम्बन्धित किताबखाना / अभिलेखालयको पत्र र सम्बन्धित व्यक्तिको नि.भ. अधिकार पत्र

2

हिसाब मिलन / तामेली / बैंक परिवर्तन आदिको बैंक भुक्तानी आदेश जारी (पुरानो अधिकार पत्र)

लाग्ने समय

२ घण्टा भित्र

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल

निबेदन / नि.भ. अधिकार पत्र / मंजुरिनामा / नाता प्रमाणित / मृत्यु दर्ता वा अन्य आवस्यक कागजातहरु

3

बैंकको स्टेटमेन्ट भिडान र व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र तेरिज तयारी

लाग्ने समय

१ महिना भित्र 

सुल्क

शुल्क नलाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल

बैंकको भुक्तानी विवरण 

4

बैंकको भुक्तानी सोधभर्ना

लाग्ने समय

१० दिन भित्र

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल

नि.भ. को व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र थपघट रकमको तेरीज

5

राष्ट्रका तर्फबाट गरिने पर्बपुजा र सामग्रीको ब्यबस्थापन

लाग्ने समय

तोकिएको मिति

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल

सम्बन्धित पुजारी वा तोकिएको व्यक्तिको निवेदन  र प्रचलन

6

आयश्रोत प्रमाणपत्र

लाग्ने समय

१५ मिनेट देखि ३० मिनेट

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी बिष्णु प्रसाद खरेल
  1. निवृत्तभरण अधिकारपत्र (पट्टा)
  2. निवृत्तभरण अधिकारपत्रको प्रतिलिपी
  3. निवेदन फारम 

आफ्नो सम्बन्धित शाखामा फारम र अन्य कागजात बुझाउने।