नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
नागरिक वडापत्र


सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु एक्सन
1

बैंक आदेश जारी (नया)

लाग्ने समय

एक घण्टा भित्र

सुल्क

शुल्क नलाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी ले.अ. र तोकिएको कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ न्यौपाने

सम्बन्धित किताबखाना / अभिलेखालयको पत्र र सम्बन्धित व्यक्तिको नि.भ. अधिकार पत्र

2

हिसाब मिलन / तामेली / बैंक परिवर्तन आदिको बैंक भुक्तानी आदेश जारी (पुरानो अधिकार पत्र)

लाग्ने समय

२ घण्टा भित्र

सुल्क

रु १० को टिकट निबेदनमा टाँस गर्ने

जिम्मेवार कर्मचारी ले.अ. र तोकिएको कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ न्यौपाने

निबेदन / नि.भ. अधिकार पत्र / मंजुरिनामा / नाता प्रमाणित / मृत्यु दर्ता वा अन्य आवस्यक कागजातहरु

3

बैंकको स्टेटमेन्ट भिडान र व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र तेरिज तयारी

लाग्ने समय

१ महिना भित्र 

सुल्क

शुल्क नलाग्ने

जिम्मेवार कर्मचारी ले.अ. र तोकिएको कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ न्यौपाने

बैंकको भुक्तानी विवरण 

4

बैंकको भुक्तानी सोधभर्ना

लाग्ने समय

१० दिन भित्र

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी ले.अ. र तोकिएको कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ न्यौपाने

नि.भ. को व्यक्तिगत खातामा प्रबिस्टी र थपघट रकमको तेरीज

5

राष्ट्रका तर्फबाट गरिने पर्बपुजा र सामग्रीको ब्यबस्थापन

लाग्ने समय

तोकिएको मिति

सुल्क

शुल्क नलाग्ने 

जिम्मेवार कर्मचारी ले.अ. र तोकिएको कर्मचारी
गुनासो सुन्ने कर्मचारी मुक्तिनाथ न्यौपाने

सम्बन्धित पुजारी वा तोकिएको व्यक्तिको निवेदन  र प्रचलन