नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
Pensioners Data


Educational Allowance 20864028.00

Lifetime family Pension 598546471.00

Retired Employee 3633189945.00

Other Allowance 572880.00

६५ र ७५ उमेर बीचको पेन्सनर

8096

७५ र ८५ उमेर बीचको पेन्सनर

5678

८५ भन्दा बढी उमेर को पेन्सनर

860


आ.व. अनुसार बजेट बिनियोजन तथा खर्च विवरण (रु. लाखमा )Events Calender